Webområde

Skip Navigation LinksSamsvarserklæring

Kraftlinjer3.jpg 

FAQ Samsvarserklæring

Spørsmål: Fra hvilket tidspunkt gjelder kravet om at samsvarserklæring (og dermed innsendelse av metadatafil) skal utarbeides?

Svar: Forskrift om elektriske forsyningsanlegg trådte i kraft 2006-01-01 og hadde en overgangsordning frem til 2006-12-31 om at elektriske anlegg kunne prosjekteres og utføres etter bestemmelsene i forrige forskrift. Alle anlegg som utføres/sluttføres etter 2007-01-01 skal følge de nye forskriftene. Det betyr at det skal det utarbeides samsvarserklæring for alle anlegg som utføres/sluttføres etter 2007-01-01 Kravet gjelder uavhengig av om jobben startet i 2006.

 

Spørsmål: Skal samsvarserklæring med alle vedlegg sendes inn i papirformat i tillegg til elektronisk?

Svar: Nei, det holder at kun selve samsvarserklæringen kommer i papir. I følge Elsikkerhet nr.69 (DSB) er det tilstrekkelig at vedleggene til samsvarserklæring lagres elektronisk. Det betyr at samsvarserklæring med underskrift sendes inn i papirformat uten vedlegg. Det er da viktig at denne fyller kravene til DSB.

 

Spørsmål: Hva skal samsvarserklæringen innholde, dvs hvilke krav stiller DSB? Jfr forrige svar.

Svar: Kravene er gitt i FEF §3-1 Kontroll, erklæring om samsvar og dokumentasjon og veiledningen til paragrafen. Vårt krav er samsvarserklæringen som minimum inneholder det som er beskrevet i REN-blad 8001. Nedenfor er angitt kravene i FEF §3-1 supplert med utdrag fra REN-blad 8001. (kommentarer fra Hafslund Nett)

 

Erklæring om samsvar og vedlagt dokumentasjon må minst inneholde følgende:

  • Navn og adresse til eier, den/de ansvarlige for prosjektering, utførelse eller endring av anlegget.
  • Identifikasjon av anlegget (adresse, driftsmerking)
  • Betegnelse på normer anvendt helt eller delvis og andre publikasjoner og tekniske spesifikasjoner som anlegget er basert på (Titler på REN blader, andre forskrifter, normer og retningslinjer/spesifikasjoner fra Nettbiblioteket enten vedlagt eller listet opp på forsiden av samsvarserklæringen. Oversikt over eventuelle endringer som er gjort ift spesifikasjonene).
  • Dokumentasjon fra inspeksjon, tester og funksjonsprøver (legges ved som vedlegg)
  • Forsikring om at anlegget oppfyller kravene i denne forskriften
  • Underskrift av den/de ansvarlige for prosjektering, utførelse eller endring av anlegget og
  • Dato for erklæringen

 

På forsiden av samsvarserklæringen skal det listes opp alle vedleggene som hører til samsvarserklæringen. (F.eks Vedlegg 1: Dokumentasjon fra inspeksjon/tester/funksjonsprøve. Vedlegg 2: Forskrifter, REN-blader, normer, spesifikasjoner. Vedlegg 3: Endringer ift spesifikasjonene. Vedlegg 4: Teknisk dokumentasjon).

 

Det er et krav om at det for alle jobber utføres egenkontroll av entreprenøren av anlegget før det spenningssettes. Egenkontrollen skal dokumenteres.

3-1 Kontroll, erklæring om samsvar og dokumentasjon

Før idriftsetting skal nye og ombygde anlegg inspiseres og i nødvendig omfang testes for å verifisere at de oppfyller kravene i denne forskriften. Anleggene skal også funksjonsprøves i den grad det er praktisk mulig. Inspeksjon, tester og funksjonsprøver skal dokumenteres.